Hisense, EURO 2024 후원을 위해 UEFA와 전략적 파트너십 연장-PR Newswire APAC

베를린 2023년 9월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ — 글로벌 가전제품 기업 Hisense가 UEFA EURO 2024™의 글로벌 스폰서 계약을 체결했다고 발표했다. 앞서 두 차례 UEFA EURO에 파트너로 참가한 Hisense는 FIFA World Cup 2022™을 성공적으로 후원한 데 이어 세 번 연속으로 UEFA EURO를 후원하게 되었다. 또한 Hisense는 이번 계약의 일환으로 2023-24년과 2025-26년의 UEFA European예선 경기와 2025년 UEFA Nations League 결승전, UEFA U21 EURO 2025, Finalissima 2024, UEFA Futsal 2026에 대한 후원권도 얻게 되었다.

Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024
Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024

UEFA의 마케팅 이사인 Guy-Laurent Epstein은 Hisense의 파트너십 연장에 감사를 표하며 다음과 같이 언급했다. “Hisense가 세 번 연속으로 EURO와 함께 UEFA EURO 2024™을 공식 후원하며 유럽 축구에 대한 헌신을 다시 시작하게 되어 매우 기쁘다. 회사의 기술 덕분에 전 세계 팬들은 앞으로도 계속 축구를 더 쉽게 접하고 즐길 수 있을 것이다.”

스포츠 마케팅은 Hisense가 세계적으로 성장하고 전 세계에 브랜드 인지도를 구축하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있다. 지난 5년 동안 Hisense의 해외 브랜드 인지도는 두 배 가까이 증가했다.

Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA
Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA

다가오는 UEFA EURO 2024™의 스폰서십을 발표하면서 Hisense Group Holdings Co., Ltd.의 Fisher Yu 사장은 IFA 2023의 첫 기조연설에서 Hisense는 스포츠 후원을 통해 전 세계의 고객과 이어질 수 있으며 이는 브랜드에 대한 신뢰를 구축하는 훌륭한 방법이라고 언급했다. Hisense는 전 세계적으로 브랜드 구축을 계속해나가기 위해 최첨단 화질 기술을 바탕으로 전 세계 축구 팬들에게 UEFA EURO 2024™의 독보적인 시청 경험을 선사할 것이다.

EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth
EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth

에너지 절약형 Laser TV부터 글로벌 환경 보호 이니셔티브에 이르기까지 Hisense는 혁신에 투자하고 건강한 실생활을 위한 친환경 제품을 제공하기 위해 헌신하고 있다. 또한 수년 동안 더 많은 사용자의 개별 요구 사항을 더 잘 이해하고 충족시키기 위해 사는 지역이나 사용하는 언어에 상관없이 전 세계 소비자와 각별한 관계를 구축하여 일상생활에서 누리는 품질과 경험을 향상시키기 위해 지속적으로 노력해 왔다.

Bài viết liên quan

Chiến dịch #AfghanGirlsVoices của quỹ Giáo dục Không thể Chờ đợi nhấn mạnh những lời chứng thực tế đầy ắp niềm hy vọng, lòng dũng cảm và sự kiên cường của nữ sinh Afghanistan bị từ chối quyền học tập
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

Rt. Hon. Gordon Brown, Giám đốc Điều hành ECW Yasmine Sherif và Nhà vô địch Toàn cầu ECW Somaya Faruqi kỷ niệm 1.000 ngày lệnh cấm nữ sinh ở Afghanistan…

Xem thêm...
Dòng sản phẩm mới nhất của Mouser dẫn đầu xu hướng kiến trúc phân vùng dành cho xe vận hành bằng phần mềm
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

THƯỢNG HẢI, 13/06/2024 /PRNewswire/ — Trong bối cảnh công nghệ ô tô ngày càng phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực điện tử, các nhà thiết kế đã chuyển sang…

Xem thêm...
NDC Partnership và UNFCCC Ra Mắt Công Cụ để Hỗ Trợ Các Quốc Gia Nâng Cao Tham Vọng NDC 3.0 và Đẩy Nhanh Quá Trình Thực Hiện
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

   NDC Partnership và ban thư ký của Công Ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu (UNFCCC) ra mắt công cụ trực tuyến nhằm hỗ trợ các quốc…

Xem thêm...