SUEZ công bố các mục tiêu phát triển bền vững mới-PR Newswire APAC

PARIS, 02/02/2023 /PRNewswire/ — Hôm nay, SUEZ đã công bố các mục tiêu phát triển bền vững mới cho năm 2027 và trong tương lai, thông qua 24 cam kết tập trung vào ba khía cạnh chính: khí hậu, đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội.

 • Về cam kết khí hậu, Tập đoàn đang hướng đến cách tiếp cận toàn cầu dựa trên ba đòn bẩy:

1.Góp phần loại bỏ năng lượng carbon: đạt khả năng tự cung cấp điện tại châu Âu vào năm 2023 và trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch; từ nay đến năm 2030, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng mức tiêu thụ điện của Tập đoàn lên 70% trên toàn cầu và 100% tại châu Âu, so với mức trung bình hiện tại là 24%.

2.Giảm mức phát thải khí nhà kính (GHG) cũng như phát thải trong chuỗi giá trị: giảm gần 40% lượng phát thải từ các hoạt động sử dụng nước vào năm 2030 và gần 25% từ các hoạt động phát thải (không bao gồm năng lượng từ chất thải).

3.Điều chỉnh các địa điểm ưu tiên hàng đầu và dễ bị tổn thương có sự hoạt động của Tập đoàn với các tác động của biến đổi khí hậu.

 • Về cam kết xã hội, Tập đoàn mong muốn đóng góp công sức vào nền kinh tế có trách nhiệm thông qua việc làm và phát triển địa phương trong cộng đồng, cũng như khuyến khích sự phát triển và mức độ gắn kết của nhân viên thông qua quyền sở hữu cổ phần.
 • Bên cạnh các mục tiêu trọng tâm về khí hậu và trách nhiệm xã hội, Tập đoàn đang đẩy mạnh các sáng kiến trong lĩnh vực đa dạng sinh học với 10 cam kết cụ thể.
 • Tập đoàn đã xây dựng một khung quản trị vững chắc thông qua 43 chỉ số hiệu suất dành riêng cho hoạt động giám sát quá trình thực hiện những cam kết này. Mọi chỉ số sẽ được chia sẻ theo định lỳ mỗi năm một lần để thông báo công khai về tiến độ mà Tập đoàn đã đạt được đối với các cam kết này.

Ông Sabrina Soussan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SUEZ, cho biết: “Với lộ trình mới này, chúng tôi đang tái khẳng định vai trò trung tâm của hoạt động phát triển bền vững trong chiến lược SUEZ. Hiện SUEZ đang đưa ra những cam kết với tham vọng mới về chính sách biến đổi khí hậu và trách nhiệm xã hội, đồng thời đề cập đến các mục tiêu đầy tham vọng về bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên”.

Thông qua các hoạt động kinh doanh trong quản lý chu trình nước, tái chế và thu hồi chất thải, SUEZ đóng vai trò chủ chốt giúp giải quyết các vấn đề phát triển bền vững của cộng đồng.

Theo chiến lược mà công ty mới đưa ra vào tháng 09/2022, SUEZ bày tỏ mong muốn phát triển không ngừng bằng cách thiết lập nhiều mục tiêu đầy tham vọng cho từng khía cạnh trong ba khía cạnh chính này. Lần đầu tiên, SUEZ đưa ra các cam kết mạnh mẽ đóng vai trò như nhau trong ba lĩnh vực khí hậu, đa dạng sinh học và bảo tồn trách nhiệm xã hội.

Tập đoàn đưa ra các cam kết sau:

a) Khí hậu

– Góp phần giảm năng lượng carbon, bằng cách:

 • Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng mức tiêu thụ của Tập đoàn lên 70% trên toàn cầu và 100% tại châu Âu vào năm 2030, so với mức trung bình hiện tại là 24%, nhờ khai thác công suất phát điện và các hợp đồng cung cấp năng lượng tái tạo mới (năng lượng mặt trời và gió).
 • Tăng cường hoạt động sản xuất điện tại các cơ sở riêng của Tập đoàn với mục tiêu đầy tham vọng là đạt khả năng tự cung cấp điện vào năm 2023 tại Châu Âu và duy trì mục tiêu trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.
 • Đóng góp vào quá trình chuyển đổi carbon thấp của cộng đồng, bằng cách cho phép cộng đồng được hưởng lợi từ năng lượng tái tạo và có nguồn gốc địa phương nhờ các hoạt động quản lý chất thải, từ đó giảm mức phát thải khí nhà kính (GHG) do tiêu thụ năng lượng mà chính Tập đoàn tạo ra.

– Giảm mức phát thải khí nhà kính (GHG) từ các hoạt động của Tập đoàn và từ các địa điểm có sự hoạt động thay cho khách hàng của Tập đoàn:

 • Cắt giảm 40% lượng khí thải từ các hoạt động về nước vào năm 2030 bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động và năng lượng của quy trình vận hành.
 • Cắt giảm 25% lượng khí thải từ các hoạt động thải bỏ vào năm 2030 (không bao gồm năng lượng từ rác thải).
 • Cải thiện, thông qua đổi mới, hiệu suất môi trường của năng lượng từ các hoạt động thải bỏ: Tập đoàn sẽ đầu tư thêm 40 triệu euro vào chương trình R&D dành riêng cho việc thu hồi và lưu trữ carbon (CCS).

– Cuối cùng, điều chỉnh các địa điểm dễ bị ảnh hưởng bởi hậu quả của biến đổi khí hậu nhất: Tập đoàn cam kết hỗ trợ 100% các địa điểm có mức độ ưu tiên cao và dễ bị tổn thương từ nay đến năm 2027 thông qua kế hoạch hành động đã thiết lập và có tài trợ.

b) Bảo tồn đa dạng sinh học

Để giảm thiểu tác động của các hoạt động, Tập đoàn đang đưa ra các cam kết giải quyết năm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng mất đa dạng sinh học do IPBES xác định:

 • Chống lại quá trình nhân tạo hóa đất: Tập đoàn cam kết từ nay cho đến năm 2027 sẽ tăng gấp đôi diện tích đất được phục hồi có hoạt động của Tập đoàn mỗi năm.
 • Sử dụng và khai thác tài nguyên quá mức: từ nay đến năm 2027, trong tất cả các hợp đồng cấp nước uống mới, Tập đoàn sẽ đề xuất chương trình tiết kiệm nước nhằm tiết kiệm đến 10% lượng nước cung cấp. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu đảm bảo rằng 100% các hoạt động sử dụng nước uống tại các khu vực thiếu nước đều áp dụng kế hoạch tiết kiệm nước. Về quản lý chất thải, Tập đoàn lên kế hoạch cải thiện việc phân loại chất thải tại các cơ sở.
 • Biến đổi khí hậu: xem các cam kết của Tập đoàn về khí hậu.
 • Ô nhiễm: từ nay đến năm 2027, Tập đoàn sẽ ngừng sử dụng các sản phẩm kiểm dịch thực vật trên tất cả các địa điểm mà Tập đoàn sở hữu hoặc vận hành, đồng thời sẽ đề xuất tại mọi thời điểm có thể, trong tất cả các hợp đồng xử lý nước thải mới, các giải pháp để loại bỏ hạt vi nhựa và chất gây ô nhiễm vi mô.
 • Các loài ngoại lai xâm hại: từ nay đến năm 2027, Tập đoàn sẽ sử dụng một cách có hệ thống các loài bản địa trong tất cả các hoạt động phục hồi và tạo cảnh quan.

c) Trách nhiệm xã hội

Phối hợp cùng với các đối tác và khách hàng, Tập đoàn cam kết tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển con người và kinh tế, cũng như gia tăng tác động tích cực từ các hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt trong các lĩnh vực sau:

 • Đạt mục tiêu không xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.
 • Góp phần phát triển nền kinh tế có trách nhiệm thông qua việc làm và phát triển địa phương trong cộng đồng, cụ thể:
  • bằng cách tăng tỷ lệ các công ty địa phương trong số các nhà cung cấp của Tập đoàn,
  • cung cấp cơ hội để đến năm 2027, có 5.000 người được hưởng lợi từ các chương trình hội nhập xã hội mỗi năm,
  • bằng cách tăng tỷ lệ chi tiêu dành cho các tổ chức hòa nhập, ví dụ như những tổ chức sử dụng lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 • Khuyến khích sự phát triển và mức độ gắn kết của nhân viên: sau bước đi đầu tiên vào năm 2022 là nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhân viên lên 3% vốn cổ phần của công ty [1], Tập đoàn sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhân viên lên 10% vào năm 2029. Ngoài ra, Tập đoàn đã đặt ra mục tiêu, kể từ năm 2023, mang đến cho 80% nhân viên cơ hội đào tạo hàng năm.

Tập đoàn sẽ thực hiện những cam kết này trong tất cả các hoạt động và ở tất cả các khu vực địa lý có hoạt động vận hành của Tập đoàn. Ngoài ra, cam kết sẽ được hỗ trợ bởi một khung quản trị vững chắc ở cấp Tập đoàn. Ủy ban điều hành sẽ giám sát việc thực hiện lộ trình và các cổ đông của Tập đoàn quản lý việc triển khai lộ trình này thông qua ủy ban Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) hàng quý bao gồm nhiều đại diện. Trong khung báo cáo kết quả hoạt động phi tài chính hàng năm, Tập đoàn sẽ đánh giá lộ trình hàng năm bao gồm cả việc kiểm toán bởi một bên thứ ba độc lập đối với các cam kết chính.  

[1] tại thời điểm diễn ra hoạt động vận hành 

Giới thiệu về SUEZ:

Bất chấp những thách thức về môi trường ngày một gia tăng, trong hơn 160 năm qua, SUEZ luôn không ngừng hành động để cung cấp các dịch vụ thiết yếu nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống. SUEZ mang đến các giải pháp linh hoạt và đột phá để khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ về nước và rác thải. Mạng lưới 44 000 nhân viên ở 40 quốc gia là cơ sở để khách hàng của SUEZ tạo ra giá trị trong toàn bộ vòng đời tài sản và dịch vụ của họ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái cùng người dùng cuối. Năm 2021, SUEZ phục vụ nước uống cho 66 triệu người trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ vệ sinh cho hơn 33 triệu người.  Mỗi năm, Tập đoàn sản xuất được 3,6 TWh năng lượng từ rác thải và nước thải, góp phần cắt giảm 3,8 triệu tấn CO2 phát thải ra môi trường. Doanh thu năm 2021 của SUEZ đạt 7,5 tỷ euro. Để biết thêm thông tin: www.suez.com / Twitter @suez

 

 

Bài viết liên quan

Chiến dịch #AfghanGirlsVoices của quỹ Giáo dục Không thể Chờ đợi nhấn mạnh những lời chứng thực tế đầy ắp niềm hy vọng, lòng dũng cảm và sự kiên cường của nữ sinh Afghanistan bị từ chối quyền học tập
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

Rt. Hon. Gordon Brown, Giám đốc Điều hành ECW Yasmine Sherif và Nhà vô địch Toàn cầu ECW Somaya Faruqi kỷ niệm 1.000 ngày lệnh cấm nữ sinh ở Afghanistan…

Xem thêm...
Dòng sản phẩm mới nhất của Mouser dẫn đầu xu hướng kiến trúc phân vùng dành cho xe vận hành bằng phần mềm
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

THƯỢNG HẢI, 13/06/2024 /PRNewswire/ — Trong bối cảnh công nghệ ô tô ngày càng phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực điện tử, các nhà thiết kế đã chuyển sang…

Xem thêm...
NDC Partnership và UNFCCC Ra Mắt Công Cụ để Hỗ Trợ Các Quốc Gia Nâng Cao Tham Vọng NDC 3.0 và Đẩy Nhanh Quá Trình Thực Hiện
13/06/2024 ... Hoa Thi Multimedia

   NDC Partnership và ban thư ký của Công Ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu (UNFCCC) ra mắt công cụ trực tuyến nhằm hỗ trợ các quốc…

Xem thêm...